Projekti u 2020. godini

1. Centar za socijalni rad Kikinda je učestvuje u realzaciji projektnih aktivnosti "Podrška EU u upravljanju migracijama u Srbiji-unapređenje smeštajnih kapaciteta, socijalne zaštite i pristupa obrazovanju" Sveobuhvatni cilj ovog projekta je da se odgovori na potrebe migranata, izbeglica i tražioca azila u Srbiji za oporavkom, kroz pružanje podrške republičkim organima, uključujući poboljšanje uslova u skloništima i kvaliteta u pružanju usluga. Specifični ciljevi projekta su unapređenje usluge smeštaja i zaštite prava migranata, izbeglica i tražioca azila u centrima za azil, prihvatnim centrima i centrima za maloletna lica bez pratnje i pružanje adekvatnih usluga zdravstvene zaštite i obrazovanja kako bi se na efikasan način odgovorilo na potrebe migranata, izbeglica i tražioca azila u Srbiji. Poseban akcenat stavljen je na brigu i zaštitu ranjivih kategorija u migrantskoj populaciji, pre svih dece/maloletnika bez pratnje. Кoordinator projekta: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Partneri na projektu: Кomesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

2. Centar za socijalni rad Кikinda je realizovao projekat ''Mapiranje romskog stanovništa-prava i usluga'' koji je finasiran od strane Gradske uprave Кikinda u saradnji sa Udruženjem ROD Кikinda. Projekat je usmeren na drušveno najosetljiviju i najaranjiviju grupu- korisnike romske nacionalnosti sa ciljem da se sagleda njihov položaj u Кikindi.

3. Centar za socijalni rad Кikinda je nastavio sa učešćem u projektu „Podrška EU upravljanju migracijama u Srbiji – unapređenje smeštajnih kapaciteta, socijalne zaštite i pristupa obrazovanju“ koji zajednički sprovode Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Međunarodna organizacija za migracije (MOM).

4. Centar za socijalni rad Кikinda je uzeo aktivno učešće na okruglom stolu „Prava dece u stanju potrebe – deca migranti“, koju je organizovao Pokrajinski zaštitnik građana. – ombudsman. Pored učesnika iz Srbije, u radu okruglog stola participirali su i učesnici iz Grčke, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Albanije, Slovenije, Rumunije, Severne Makedonije što je u delikatnu priču o deci u pokretu unelo i važnu komparativnu perspektivu. Na putu ka željenoj destinaciji ova deca proživljavaju mnoge traume, u visokom su riziku da postanu predmet trgovine ljudima i žrtva radne i seksualne eksploatacije, rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja. Deca u pokretu se nalaze i u zdravstvenom riziku jer na svom putu mnoga deca nisu u mogućnosti da dobiju potrebnu zdravstvenu negu I zaštitu kao I nutritivno zadovoljavajuću ishranu za njihov uzrast.

5. Centar za socijalni rad Кikinda je uzeo aktivno učešće na Međunarodnoj konferenciji zaštita ljudskih prava -Pravo na dostojanstvo U radu konferencije učestvovali su predstavnici stručnih, naučno-istraživačkih, akademskih i drugih institucija i organizacija iz Australije, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Italije, Norveške, Japana, Mađarske, Severne Makedonije, Rumunije, Rusije, Hrvatske i Кine. Takođe, na istu temu je održana specijalna emisija na RTV Vojvodina u kojoj je učestvovala stručna radnica Centra za socijalni rad Кikinda.

A