Projekti u 2020. godini

Centar za socijalni rad Kikinda je učestvuje u realzaciji projektnih aktivnosti "Podrška EU u upravljanju migracijama u Srbiji-unapređenje smeštajnih kapaciteta, socijalne zaštite i pristupa obrazovanju" Sveobuhvatni cilj ovog projekta je da se odgovori na potrebe migranata, izbeglica i tražioca azila u Srbiji za oporavkom, kroz pružanje podrške republičkim organima, uključujući poboljšanje uslova u skloništima i kvaliteta u pružanju usluga. Specifični ciljevi projekta su unapređenje usluge smeštaja i zaštite prava migranata, izbeglica i tražioca azila u centrima za azil, prihvatnim centrima i centrima za maloletna lica bez pratnje i pružanje adekvatnih usluga zdravstvene zaštite i obrazovanja kako bi se na efikasan način odgovorilo na potrebe migranata, izbeglica i tražioca azila u Srbiji. Poseban akcenat stavljen je na brigu i zaštitu ranjivih kategorija u migrantskoj populaciji, pre svih dece/maloletnika bez pratnje. Кoordinator projekta: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Partneri na projektu: Кomesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
A