Projekti u 2017. godini

  1. Programi podrške osobama sa oštećenjem sluha "Šansa za sve" i "Posao, jednakost, humanost" su realizovana u trajanju od 4 meseca u okviru poziva Nacionalne službe za zapošljavanje za sprovođenje Javnih radova. Programi su usmereni na unapređenje kvaliteta života osoba sa oštećenjem sluha i na proces socijalne inkluzije i integracije. Kroz organizovanje i podsticanje društvenih aktivnosti projekti su omogućili utvrđivanje prioritetnih potreba i rešavanja aktuelnih problema osoba sa invaliditetom, kao i podizanje nivoa osetljivosti zajednice na probleme gluvih i nagluvih osoba. Sve aktivnosti su realizovane u saradnji sa Međuopštinskom organizacijom gluvih i nagluvih Kikinda, tako da je tokom pripreme i sprovođenja aktivnosti obezbeđena obuka iz znakovnog jezika. Projekat ''Šansa za sve'' je realizovan u trajanju od 4 meseca u okviru poziva Nacionalne službe za zapošljavanj za sprovođenje Javnih radova.
  2. Projekat "Korak napred" koji je realizovan od strane Centra za socijalni rad Kikinda, finasiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nastavljen je sa realizacijom i u 2017. godini. Poremećaji ponašanja koji dovode do sukoba sa zakonom kod dece i mladih su u ekspanziji, u smislu broja incidenata i prestupa i u smislu njihove težine i stope recidivizma kod onih koji su počinili ozbiljnija krivična dela. Podaci iz izveštaja o radu Centra za socijalni rad pokazuju da se u opštini Kikinda beleži trend povećanog broja dece u riziku i mladih sa poremećajima u ponašanju. Ovaj projekat predstavlja alternativni odgovor društvenog okruženja kojim se deca i mladi sa poremećajima u ponašanju ne odbacuju, već osnažuju i podržavaju u usvajanju pozitivnih ponašanja i vrednosti. Set usluga pruženih ovim projektom u trajanju od pet meseci omogućili su pružanje psihološke, pedagoške, socijalne i edukativne podrške deci krivično neodgovornim koja su u riziku, jačanje emocionalne stabilnosti, savesnosti i smanjenje destruktivne agresivnosti. Podrška i osnaživanje roditelja dece u riziku od poremećaja u ponašanju preuzimanjem odgovornosti za sopstvena dela unaprediće se sam kvalitet života ove dece i njihovih porodica, te na taj način je moguće osposobiti ih za produktivan život u zajednici. S obzirom na produbljivanje ove problematike u smislu povećanog broja dece u riziku i mladih sa poremećajima u ponašanju, niže starosne granice dece i mladih sa asocijalnim ponašanjem, kao i nedovoljne efikasnosti sistema zaštite dece u riziku i mladih sa poremećajima u ponašanju i u velikoj meri nesistematične stručne podrške porodici kao čestom rizičnom faktoru asocijalnog ponašanja dece i mladih, postojeći oblici rada koji su do sada egzistirali u okviru sistema socijalne zaštite u opštini Kikinda više nisu dovoljni, te se javlja potreba za vaninstitucionalnim oblicima zaštite putem individualnog i grupnog savetodavnog rada sa maloletnim počiniocima, kao i sa maloletnicima koji su u riziku za manifestovanje asocijalnih oblika ponašanja. U poslednje četiti godine Centar za socijalni rad je sprovodio projekte koji su podrazumevali preventivan rad sa maloletnicima koji se nalaze na granici da upadnu u svet kriminala. Potreba da nastavimo rad, prisutnost dece na radionicama koje su do sada realizovane, spremnost lokalne samouprave da finasira programe za decu i mlade, pokazuje da činimo KORAK NAPRED i da smo na pravom putu. Oblast na koju se ovaj projekat odnosi u Akcionom planu za mlade je definisan kao bezbednost mladih. Prevencija i rano prepoznavanje rizika kod dece i mladih direktno će imati uticaja da je vršnjačko nasilje u školama i na ulicama bude u manjem obimu.
  3. Projekat "Mogućnost za bolju budućnost" koji takođe finasiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova usmeren je na drušveno najosetljiviju i najaranjiviju grupu-na decu romske nacionalnosti. Projekat se bavi pružanjem podrške i pomoći romskoj deci iz socijalno ugroženih porodica za integraciju u školski sistem, kroz radionice sa decom i saradnju sa roditeljima i nastavnicima, radi postizanja većih postignuća učenika romske nacionalnosti i omogućavanja da se putem obrazovanja na uspešniji način uključe u društvo. Radionicama se motivišu dece za učenjem i pohađanjem nastave, kroz pružanje pomoći u savladavanju gradiva. Cilj jeste edukacija o značaju obrazovanja kroz promovisanje romskog kulturnog identiteta. Projektom je predviđeno da se kroz primere dobre prakse angažuju uspešni Romi kako bi, zajedno sa medijima, podizali nivo svesti o značaju obrazovanja Roma i uvažavanju različitosti. Ključni problem kojim se ovaj projekat bavi, odnosi se na obrazovanje dece romske nacionalnosti, odnosno neredovno pohađanje nastave i rano napuštanje osnovnog školovanja, rana udaja što je jedan od uzroka loših obrazovnih rezultata romskih učenika i socijalne isključenosti. Uočljiv problem kod dece romskog porekla jeste da nemaju odgovarajuću osnovu srpskog jezika, najčešće pokazuju loš uspeh i neredovnost u pohađanju nastave, kao i da često, posebno devojčice, napuštaju obrazovni sistem. Relevantna istraživanja pokazuju da njihovo osipanje počinje već od 5. razreda osnovne škole. Strategija unapređivanja obrazovanja Roma u Srbiji podrazumeva intezivnije uključivanje Roma u kvalitetan obrazovan sistem, jer alarmantni su podaci da 75 000 dece u Srbiji uopšte ne pohađa školsku nastavu.
  4. Centar za socijalni rad Kikinda je od 01.07.2017.-08.01.2018. uz podršku nadležnog ministarstva realizovao projekat "Podrška porodicama sa decom i maloletnim izbeglicama i migrantima bez pratnje uz podršku UNICEF-a" angažovao dva stručna radnika koji su pružali podršku pri identifikaciju vulnerbilne dece i obezbeđivanje psihosocijalne podrške deci i porodicama, pružanje informacija bitnih za bezbednost i sigurnost deci, porodicama sa decom i grupama mladih. Stručni radnici su pružali podršku voditeljima slučaja u organizovanju konferencije slučaja. Učestvovanje na kordinacionim sastancima o zaštiti dece izbeglica sa predstavnicima drugih pružaoca usluga i razvijanje svesti i razumevanja o ulozi centra za socijalni rad kao organa starateljstva.
  5. Centar za socijalni rad Kikinda je tokom 2017. godine uz finasijsku podršku UNDP-a i Gradske uprave Kikinda, a sve u okviru projekta "Otvorene zajednice - Uspešne zajednice" angažovao jednog stručnog radnika koji pruža pomoć i podršku migrantima u slučajevima nasilja u porodici, potrebe za starateljskom zaštitom mal.migranata bez pratnje, kroz savetodavne usluge i izgradnje mreže saradnje sa lokalnim institucijama iz oblasti obrazovanja (vrtići, osnovne i srednje škole), kao i sprovođenje zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Kikinda i Opštoj bolnici Kikinda. Planiramo nastavak saradnje sa UNDP i u 2018. godini.
A