Projekti u 2014. godini

  • U saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom, Udruženjem roditelja dece sa posebnim potrebama ‘’Naša kuća Kikinda’’ i opštinom Kikinda realizovan je projekat pod nazivom ‘’Razlike nas spajaju’’ u trajanju od 15.01.2014.-25.05.2014. godine. Psihosocijalno osnaživanje porodica, jačanje kompetencija roditelja, razvijanje socijalnog modela invalidnosti, solidarnosti i volonterstva, kao i umrežavanje svih relevantnih aktera u zajednici su osnovni ciljevi ovog projekta.
  • Njihova Kraljevska Visočanstva Prestolonaslednik Aleksandar i Princeza Katarina bili su domaćini tradicionalnog Božićnog i Uskršnjeg prijema za decu iz sistema socijalne zaštite u Belom dvoru. Pokloni su uručeni za u januaru za 40 dece bez roditeljskog staranaja, a u aprilu za još 35 dece koje se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad. Lokalna samouprava je obezbedila prevoz i na taj način omogućeno je da deca osete čaroliju Božića i Uskrsa kao najvećih pravoslavnih praznika, dobiju poklone, garderobu i posete Kraljevski dom Karađorđević uz pratnju stručnih radnika Centra za socijalni rad, roditelja i hranitelja.
  • straživanje o društvenom položaju žena žrtava nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u opštini Kikinda, realizovano je u okviru projekta„Istraživačko-analitička praksa za unapređivanje usluga socijalne zaštite i socijalne politike u lokalnoj zajednici''. Projekat realizuje Udruženje istraživača socijalnih prilika – MREŽA ISP uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
  • U Centru za socijalni rad, od 15.09.-15.12.2014. sprovodi se savetodavni- instruktivni rad kroz organizovanje radionica sa porodicama u riziku u okviru projekta ‘’Jaka porodica-jak pojedinac’’ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Opšti cilj projkta jeste unapređenje kvaliteta života i kapaciteta porodice u riziku radi stvaranja optimalnih uslova za bezbedean i kvalitetan razvoj dece u porodičnom okruženju. Specifični ciljevi su : prevencija izmeštanja dece iz prirodne porodice, pružanje podrške porodici za povretak iz hraniteljskih porodica ili ustanova, prevencija zanemarivanja i zlostavljanja dece u porodicama, unapređenje kapaciteta roditelja kroz sticanje novih znanja i veština u roditeljstvu,partnerskim i drugim odnosima, kao i osnaživanje porodice da se nosi sa kriznim situacijama i pružanje podrške da se stvori stimulativno okruženje i spreči razdvajanje roditelja i dece.
  • Centar za socijalni rad Kikinda učestvuje u projekta pod nazivom ‘’Osnaživanje sistemskog partnerstva u sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima’’, koji zajednički sprovode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u partnerstvu sa deset gradova i opština u Srbiji.
  • Centar za socijalni rad i OŠ “Feješ Klara’’ iz Kikinde su partneri Udruženju građana ''Srpski ratni veterani Kikinda'' u realizaciji projekta "Korak napred" koji je finasiran od strane Naftne industrije Srbija. Projekat traje do kraja 2014. godine. Opšti cilj projekta je da se za decu i mlade sa asocijalnim ponašanjem, maloletne počinioce krivičnih dela i prekršaja, i decu i mlade u riziku da dođu u sukob sa zakonom ponudi adekvatan program i obezbedi podržavajuća sredina, struktura, socijalna i pedagoška podrška usmerena na njihovu rehabilitaciju, promenu obrazaca ponašanja i uspešnu socijalnu integraciju. Specifični ciljevi su: uspostavljanje preventivnog rada sa decom i omladinom, uspostavljanje psiho-socijalne podrške deci, omladini i porodicama, osnaživanje porodica mladih za efikasno prevazilaženje problema, predupređenje recediva delikvetnog ponašanja, preuzimanje lične odgovornosti i modifikovanje ponašanje dece i mladih u riziku, promocija zdravih stilova života, građenje pozitivnog stava prema obrazovanju i radu kod mladih, sprečavanje daljeg napredovanja ozbiljnijih oblika sukobljavanja sa zakonom među maloletnicima koje je sve naglašeniji problem u našem društvu, kao i podizanje vaspitnih kompetencija roditelja čija deca pripadaju rizičnoj grupi.
A