Projekti u 2015. godini

 • Program podrške osobama sa oštećenjem sluha "HelpHand" je realizovan u trajanju od tri meseca od 01.09.2015.-30.11.2015..u okviru poziva Nacionalne službe za zapošljavanj za sprovođenje Javnih radova. Program je usmeren na unapređenje kvaliteta života osoba sa oštećenjem sluha i na proces socijalne inkluzije i integracije. Kroz organizovanje i podsticanje društvenih aktivnosti projekat je omogućio utvrđivanje prioritetnih potreba i rešavanja aktuelnih problema osoba sa invaliditetom, kao i podizanje nivoa osetljivosti zajednice na probleme gluvih i nagluvih osoba. Na realizaciji projektnih aktivnosti angažovano je ukupno 3 osobe, jedna na administrativnim i dve na stručnim poslovima.

  Sve aktivnosti su realizovane u saradnji sa Međuopštinskom organizacijom gluvih i nagluvih Kikinda, tako da je tokom pripreme i sprovođenja aktivnosti obezbeđena puna participacija korisnika. Radionice su organizovane u prostorijama Centra za socijalni rad Kikinda i prostorijama Međuopštinske organizacijom gluvih i nagluvih Kikinda. Cilj ovih radionica je bio da OSI razviju postojeće i usvoje nove veštine kroz kreativan rad. Korišćeni su prirodni materijali,kao što su vuna, drvo i drugo. Korisnici su u grupama od po 15 korisnika radili na izradi ručnih radova (pletenje odevnih predmeta, vezenje i heklanje stoljnjaka, ukrasa i sl, kao i pletenje korpica od najlona). Takođe, stručni radnici su radili i na indentifikovanju aktuelnih problema porodica OSI. Radionice su osmišljene tako da odgovore hendikepu ciljne grupe, a da sa druge strane ponude sveobuhvatno rešenje za probleme sa kojima se ova ciljna grupa susreće. Stručni radnici su informisali porodice o mogućnostima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i zdravstva, kao što je ostvarivanje prava na tuđu negu, novčanu socijalnu pomoć, jednokratnu novčanu pomoć, zatim pravo na penziju, takođe će im biti objašnjeno članovima koji brinu o OSI koji su uslovi za ostvarivanju prava na trajnu novčanu naknadu. Stručni radnici su takođe radili savetodavno i na jačanju kapaciteta porodica koje brinu o osobi sa invaliditetom da savladaju strategije za prevaladavanje stresa, da OSI ostane u prirodnom okruženju i da se instiucionalizacija svede na minimum. Pored stručnog rada sa korisnicima, kontinuirano je pružana administrativno-tehnička pomoć u radu organizacije kroz prijem i evidenciju novih članova i ažuriranje baze podataka o osobama sa oštećenjem sluha i njihovim porodicama.

  U Međuopštinskoj organizaciji gluvih i nagluvih Kikinda je organizovano polaganje ispita i od strane angažovanog sudskog tumača i poznavaoca znakovnog jezika svi angažovani su ocenjeni najvišim osenama i dobili sertifikate o završenoj obuci za poznavaoce znakovog jezika-osnovni nivo komunikacije.

  Projekat je ostavario očekivane rezultate koji se tiču poboljšanja položaja i kvaliteta života osoba sa oštećenjem sluha i pokazao da je ovoj grupi korisnika potrebna kontinuirana podrška i da smo ovim projektom na početku. Nastojaćemo da se finansiranje ovog projekta nastavi na način što će se aplicirati na različite konkurse, na buduće programe javnih radova čiji će se prioriteti odnositi na promociju prava osoba sa invaliditetom posebno gluvih i nagluvih osoba koji treba da budu proaktivni članovi našeg društva
 • Projekat "Korak napred" koji je realizovan od strane Centra za socijalni rad Kikinda i Udruženja Srpski ratni veterani Kikinda, nastavljen i u 2015. godini. Projekat je finansiran od strane lokalne samouprave. Poremećaji ponašanja koji dovode do sukoba sa zakonom kod dece i mladih su u ekspanziji, u smislu broja incidenata i prestupa i u smislu njihove težine i stope recidivizma kod onih koji su počinili ozbiljnija krivična dela.Podaci iz izveštaja o radu Centra za socijalni rad pokazuju da se u opštini Kikinda beleži trend povećanog broja dece u riziku i mladih sa poremećajima u ponašanju. Ovaj projekat predstavlja alternativni odgovor društvenog okruženja kojim se deca i mladi sa poremećajima u ponašanju ne odbacuju, već osnažuju i podržavaju u usvajanju pozitivnih ponašanja i vrednosti.
  Set usluga pruženih ovim projektom u trajanju od pet meseci omogućili su pružanje psihološke, pedagoške, socijalne i edukativne podrške deci krivično neodgovornim koja su u riziku, jačanje emocionalne stabilnosti, savesnosti i smanjenje destruktivne agresivnosti. Podrška i osnaživanje roditelja dece u riziku od poremećaja u ponašanju preuzimanjem odgovornosti za sopstvena dela unaprediće se sam kvalitet života ove dece i njihovih porodica, te na taj način je moguće osposobiti ih za produktivan život u zajednici. S obzirom na produbljivanje ove problematike u smislu povećanog broja dece u riziku i mladih sa poremećajima u ponašanju, niže starosne granice dece i mladih sa asocijalnim ponašanjem, kao i nedovoljne efikasnosti sistema zaštite dece u riziku i mladih sa poremećajima u ponašanju i u velikoj meri nesistematične stručne podrške porodici kao čestom rizičnom faktoru asocijalnog ponašanja dece i mladih, postojeći oblici rada koji su do sada egzistirali u okviru sistema socijalne zaštite u opštini Kikinda više nisu dovoljni, te se javlja potreba za vaninstitucionalnim oblicima zaštite putem individualnog i grupnog savetodavnog rada sa maloletnim počiniocima, kao i sa maloletnicima koji su u riziku za manifestovanje asocijalnih oblika ponašanja. U poslednje tri godine Centar za socijalni rad je sprovodio projekte koji su podrazumevali preventivan rad sa maloletnicima koji se nalaze na granici da upadnu u svet kriminala. Potreba da nastavimo rad, prisutnost dece na radionicama koje su do sada realizovane, spremnost lokalne samouprave da finasira programe za decu i mlade, pokazuje da činimo KORAK NAPRED i da smo na pravom putu. Ovaj projekt je usklađen sa Akcionim planom za mlade opštine Kikinda 2011-2015. godine u delu koji se odnosi na usmeravanje mladih ka samostalnom i odgovornom pronalaženju rešenja koja će doprineti njihovom potpunom ostvarenju u društvu. Takođe oblast na koju se ovaj projekat odnosi u Akcionom planu za mlade je definisan kao bezbednost mladih. Prevencija i rano prepoznavanje rizika kod dece i mladih direktno će imati uticaja da je vršnjačko nasilje u školama i na ulicama bude u manjem obimu.
 • Centar za socijalni rad Kikinda je uzeo učešće u realizaciji projekta "Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice" koji finansira Evropska unija u okviru projekta "Otvoreni zagrljaj", a sprovodi ga Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Papilot-Institut za poboljšanje kvaliteta života iz Slovenije,Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga "Duša" i KEC-Kreativni edukativni centar.
  Dva stručna radnika Centra za socijalni rad Kikinda se obučavaju za porodičnog savetnika koji će pružati podršku porodicama za brigu o članu sa invaliditetom. Usluga je usmerena na odrasle članove porodice, nosioce porodične brige i nege- roditelje deteta ili odrasle osobe sa invaliditetom, ili na druge bliske članove porodice. Usluga je usmerena na jčanje njihovih kapaciteta za prevazilaženje specifičnog stresa usled suočavanja sa invalidnošću člana porodice, kao i uspostvaljanje adekvatnog odnosa i stava prema članu sa invaliditetom, omogućavajući im podršku, prihvatanje i podsticaj razvoju.
A