Projekti u 2019. godini

  1. Projekat "Mogućnost za bolju budućnost" koji је finasiran od strane Gradske uprave Kikinda u saradnji sa Urdruženjem ROD Kikinda nastavljen je u 2019.godini. Projekat je usmeren na drušveno najosetljiviju i najaranjiviju grupu-na decu romske nacionalnosti. Projekat se bavi pružanjem podrške i pomoći romskoj deci iz socijalno ugroženih porodica za integraciju u školski sistem, kroz radionice sa decom i saradnju sa roditeljima i nastavnicima, radi postizanja većih postignuća učenika romske nacionalnosti i omogućavanja da se putem obrazovanja na uspešniji način uključe u društvo. Radionicama se motivišu dece za učenjem i pohađanjem nastave, kroz pružanje pomoći u savladavanju gradiva. Cilj jeste edukacija o značaju obrazovanja kroz promovisanje romskog kulturnog identiteta. Projektom je predviđeno da se kroz primere dobre prakse angažuju uspešni Romi kako bi, zajedno sa medijima, podizali nivo svesti o značaju obrazovanja Roma i uvažavanju različitosti. Ključni problem kojim se ovaj projekat bavi, odnosi se na obrazovanje dece romske nacionalnosti, odnosno neredovno pohađanje nastave i rano napuštanje osnovnog školovanja, rana udaja što je jedan od uzroka loših obrazovnih rezultata romskih učenika i socijalne isključenosti. Uočljiv problem kod dece romskog porekla jeste da nemaju odgovarajuću osnovu srpskog jezika, najčešće pokazuju loš uspeh i neredovnost u pohađanju nastave, kao i da često, posebno devojčice, napuštaju obrazovni sistem. Relevantna istraživanja pokazuju da njihovo osipanje počinje već od 5. razreda osnovne škole. Strategija unapređivanja obrazovanja Roma u Srbiji podrazumeva intezivnije uključivanje Roma u kvalitetan obrazovan sistem, jer alarmantni su podaci da 75 000 dece u Srbiji uopšte ne pohađa školsku nastavu.
  2. Centar za socijalni rad Kikinda je nastavio sa učešćem u projektu "Podrška EU upravljanju migracijama u Srbiji – unapređenje smeštajnih kapaciteta, socijalne zaštite i pristupa obrazovanju" koji zajednički sprovode Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Međunarodna organizacija za migracije (MOM).
  3. Centar za socijalni rad kikinda je uzeo aktivno učešće na Trećoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji "ZAŠTITA PRAVA DETETA – 30 GODINA OD USVAJANjA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA", koju je organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, od 29. do 30. oktobra 2019. godine u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Konferenciji su prisustvovali ombudsmani iz regiona i lokalni ombudsmani, kao i oko 50 izlagača, odnosno autora radova, predstavnika akademskih, naučnoistraživačkih, nezavisnih i drugih relevantnih institucija i organizacija iz preko 15 zemalja ( Sjedinjene Američke Države, Australija, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Norveška, Italija, Makedonija, Hrvatska, Mađarska, Rusija, N.R. Kina, Crna Gora, Engleska, Holandija i Srbije). Centar za socijalni rad Kikinda je učestvovao na okruglom stolu na temu Uloga nezavisnih institucijai uloga ustanova socijalne zaštite u zaštiti prava deteta.
A