Mere pojačanog nadzoraPojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca


Meru pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojioca ili staraoca sud će izreći ako su roditelji, usvojilac, odnosno staralac propustili da vrše potrebnu brigu i nadzor nad maloletnikom, a u mogućnosti su da ovakvu brigu i nadzor vrše i to se od njih može s osnovom očekivati.Ova mera može da traje najmanje šest meseci, a najviše dve godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku. Kad sud izrekne meru daje roditelju, usvojiocu, odnosno staraocu potrebna uputstva i nalaže mu određene dužnosti koje treba da preduzme za vaspitavanje maloletnika, njegovo lečenje i otklanjanje štetnih uticaja na njega. Pri izricanju mere sud će odrediti da organ starateljstva proverava njeno izvršenje i ukazuje pomoć roditelju, usvojiocu ili staraocu. (Član 15. Zakona o maloletnimučiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica)

Stručni tim nadležnog centra sastavlja plan i program realizacije vaspitne mere i redovno, najmanje jednom u šest meseci, obaveštava sud o realizaciji mere.

Pojačan nadzor organa starateljstva


Ako roditelji, usvojilac, odnosno staralac maloletnika nisu u mogućnosti da vrše pojačan nadzor, a ne postoje uslovi za pojačan nadzor u drugoj porodici, maloletnik će se staviti pod nadzor organa starateljstva. Ova mera može da traje najmanje šest meseci, a najviše dve godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku. Dok traje ova mera maloletnik ostaje kod svojih roditelja ili drugih lica koja ga izdržavaju, odnosno koja se o njemu staraju, a pojačan nadzor nad njim vrši određeno službeno lice organa starateljstva ili drugo stručno lice koje odredi organ starateljstva. Organ starateljstva brine se o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi. (Član 17. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica). Stručni tim nadležnog centra sastavlja plan i program realizacije vaspitne mere i redovno, najmanje jednom u šest meseci, obaveštava sud o realizaciji mere. Realizacija mera pojačanog nadzora obavlja se kroz informativne i savetodavne razgovore sa maloletnikom/com i roditeljima, posete porodici. Ukoliko u okviru vaspitne mere postoji posebna obaveza, stručni tim sarađuje sa drugim institucijama – školom, Institutom za mentalno zdravlje, i dr. U zavisnosti od toka realizacije, centar za socijalni rad može da predloži sudu obustavu vaspitne mere.
A