Određivanje ličnog imena deteta

Roditelji deteta u obavezi su da najkasnije u roku od dva meseca od rođenja, detetu odrede lično ime i to prijave matičaru radi upisa u matičnu knjiigu rođenih. Ukoliko oni ne izvrše svoju obavezu u tom roku, kažnjavaju se novčanom kaznom, a činjenica rođenja deteta i lično ime deteta upisuju se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja koje donosi centar za socijalni rad.
A