Procene u vezi sa vršenjem roditeljskog prava i poveravanja deteta u postupku razvoda braka

Stručni radnici Centra za socijalni rad osim stručne procene koja se donosi na osnovu sagledavanja socijalnog, psihološkog, pedagoškog i pravnog konteksta u kome dete živi, pružaju potpunu podršku uz obezbeđivanje participacije u postupku.u skladu sa čl.65 Porodičnog zakona:

  1. Dete koje je sposobno da formira svoje mišljenje ima pravo slobodnog izražavanja tog mišljenja.
  2. Dete ima pravo da blagovremeno dobije sva obaveštenja koja su mu potrebna za formiranje svog mišljenja.
  3. Mišljenju deteta mora se posvetiti dužna pažnja u svim pitanjima koja ga se tiču i u svim postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima, a u skladu sa godinama i zrelošću deteta.
  4. Dete koje je navršilo 10. godinu života može slobodno i neposredno izraziti svoje mišljenje u svakom sudskom i upravnom postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima.
  5. Dete koje je navršilo 10. godinu života može se samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove, obratiti sudu ili organu uprave i zatražiti pomoć u ostvarivanju svog prava na slobodno izražavanje mišljenja.
  6. Sud i organ uprave utvrđuju mišljenje deteta u saradnji sa školskim psihologom odnosno organom starateljstva, porodičnim savetovalištem ili drugom ustanovom specijalizovanom za posredovanje u porodičnim odnosima, a u prisustvu lica koje dete samo izabere.


Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučiti sa kojim će roditeljem živeti. Postupak procene u vezi sa vršenjem roditeljskog prava i poveravanja deteta u postupku razvoda braka ili raskida vanbračne zajednice je sledeći:

  • Ukoliko jedan od partnera donese odluku da želi da prekine zajednicu, bračnu ili vanbračnu, podnosi tužbu nadležnom sudu (ako se oba partnera dogovore o razvodu i svim bitnim pitanjima vezanim za dete/decu, podnose sporazumni predlog)
  • Nadležni sud šalje zahtev mesno nadležnom centru za socijalni rad, koji zatim procenjuje podobnost roditelja i da li je eventualni dogovor roditelja u skladu sa najboljim interesima maloletne dece. U toku postupka, stručni radnici pozivaju roditelje i obavljaju jedan ili više razgovora sa njima, sa decom obavljaju terensku posetu porodici kako bi doneli svoj nalaz i mišljenje i zatim ga dostavili sudu koji je nadležan za donošenje odluke.
  • Ukoliko se tokom rada sa porodicom proceni da je u konkretnom slučaju potrebno dalje praćenje, u smislu preventivnog ili korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, ili su potrebe takve da je dalje angažovanje stručnjaka neophodno, pravi se plan zaštite i nastavlja rad sa porodicom
A