Sastanak Predsedništva sekcije sociologa

24.04.2015.

Dana, 24. aprila održan je sastanak Predsedništva sekcije sociologa u prostorijama Centra za spcijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu. Predsedništvo čini 13 predstavnika okruga, sociologa zaposlenih u socijalnoj zaštiti.

Cilj ovog sastanka (kome je prisustvovalo 12 sociologa) jeste sagledavanje aktuelnog položaja sociologa u sistemu socijalne zaštite na osnovu analize podataka dobijenih putem ankete koja je sprovedena u decembru 2014. godine. Učešće u anketi uzelo 80% sociologa koji su trenutno zaposleni u centrima za socijani rad u Srbiji. Položaj sociologa kao stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite, posmatran je i u odnosu na Zakon o socijalnoj zaštiti, pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti, pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad, kao i u odnosu na pravilnik o licenciranju stručnih radnika.

Rezultati analize pokazali su da je položaj sociologa formalno pravno nejasno definisan, da važeći pravilnici imaju, zbog neusklađenosti sa praksom, nedostatke i poteškoće u primeni, da sociolozi veoma uspešno obavljaju poslove socijalnog rada kao i svi drugi stručni radnici, posebno u centrima za socijalni rad koji imaju više zaposlenih sociologa, kao i da centri za socijalni rad koji imaju angažovane isključivo sociologe na poslovima planiranja i razvoja postižu značajne rezultate u kreiranju socijalne politike i razvoju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. Na sastanku predsedništva se diskutovalo o temama koje su vezane za jasno definisanje poslova planirnja i razvoja, o sistemskom unapređivanju istraživačko-analitičke prakse i standardizaciji metodologije prilikom sprovođnja istraživanja kojima se ukazuje zajednici na položaj najugroženijih grupa građana. Takođe, diskutovalo se i o značaju postojanja službi za planiranje i razvoj za lokalne zajednice i okruge, zatim o načinu sorovođenja i finansiranja tih službi, kao i o licenciranju sociologa koji obavljaju stručne poslove planiranja i razvoja. Takođe, analiziran je položaj sociologa u regionu, a posebno pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dečijoj zaštiti Crne Gore, kao primer dobrog modela kojim se potouno jasno i nedvosmisleno definiše uloga sociologa u sistemu socijalne zaštite.

Sačinjen je plan rada oredsedništva do kraja 2015. godine i doneti su sledeći zakljušci:

 • Neophodnost angažovanja šire akademske zajednice sociologa, njihovo uključivanje u javnu raspravu povodom predstojećih izmena Zakona o socijalnoj zaštiti, saradnja sa Srpskim sociološkim društvom, Zavodima za socijalnu zaštitu i fakultetima u Novom Sadu, Beogradu i Nišu;
 • Ukazivanje na potrebu za usklađivanjem postojećih pravilnika sa Zakonom o socijalnoj zaštiti;
 • Obezbeđivanje prisustva predstavnika sekcije sociologa u radnoj gruoi koja radi na izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti kao i na izmenama Pravilnika po usvajanju izmena Zakona o socijalnoj zaštiti;
 • Pokretanje inicijative za promenu postojećeg normativa za angažovanje sociologa - prema broju stanovnika u okrugu za šije potrebe bi se i organizovala služba za planiranje i razvoj na nivou okruga;
 • Aktivno ušešće u Udruženju strušnih radnika u šijem sastavu i deluje sekcija sociologa;
 • Obezbediti sredstva za realizaciju plana za 2015. godinu;
 • Planirati izradu akreditovanog orograma za obavljanje poslova planiranja i razvoja, a na osnovu praktišnih iskustava kao i aktuelne teorije postojeće metodologije društvenih istraživanja i uvođenje inovativnih pristupa;
 • Prelazak na programsko budžetiranje ustanova i aktivna uloga sociologa u programskom budžetiranju u opštinama, gradovima i na nivou okruga;
 • U saradnji sa Zavodom za socijalnu zaštitu do kraja godine finalizirati tabele za izradu godišnjih Izveštaja Centara za socijalni rad Srbije;
 • Saradnja sa Asocijacijom Centara za socijalni rad Srbije (tekstovi za Glas Centara, strušni skupovi);
 • Saradnja sa Komorom socijalne zaštite i u skladu sa njihovim programskim zadacima za 2014. godinu rešiti pitanje licenciranja sociologa (poslovi planiranja i razvoja);
A