Okrugli sto "Efikasnija zaštita žrtava nasilja u porodici u Opštini Kikinda"U skladu sa planom stručne podrške voditeljima slučaja u centrima za socijalni rad u AP Vojvodini, savetnica za socijalnu zaštitu i savetnica za istraživačke poslove iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, učestvovale su na okruglom stolu „Efikasnija zaštita žrtava nasilja u porodici u opštini Kikinda“, koji je održan 29.05.2014.godine u Kikindi. Učesnike okruglog stola pozdravio je Radislav Ivetić vd direktora Centra za socijalni rad Kikinda koji je bio i organizator ovog stručnog skupa. Pored predstavnika Centra za socijalni rad skupu su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave Kikinda, Policijske uprave Kikinda, Centra za podršku ženama i Prihvatilišta. Cilj ovog okruglog stola bio je aktualizovanje problema nasilja u porodici u opštini Kikinda, sagledavanje pojave nasilja u porodici i partnerskim odnosima sa pravnog, psihološkog i pedagoškog aspekta, kao i unapređenje saradnje svih relevantnih aktera na lokalnom nivou. U drugom delu skupa kroz studiju slučaja govorili smo o sekundarnoj viktimizaciji žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima, a skupu je prisustvovala i govorila o svom iskustvu i osoba koja je tema studije slučaja. O primeni sporazuma o saradnji na lokalnom nivou (iskustva Mobilnog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici) i radu Prihvatilišta govorili smo u trećem delu skupa. Dinamika i konstruktivna diskusija bila je zastupljena sve vreme trajanja okruglog stola.
A