Svetski dan porodice

15.05.2015.

Iz porodice potičemo, u porodicu se vraćamo, porodicu stvaramo

"U porodici jedna individua stupa u odnose koji ne počinju sa njom i ne prestaju sa njom. Svet ne počinje svakim rađanjem i ne nestaje sa smrću svake ličnosti. To je razlog zašto svaka porodica nije čisto privatna stvar. Unutar nje se stvaraju odnosi između generacija, između polova, ali i između autoriteta i slobode."

citat iz Novog porodičnog zakonodavstva ''Zbornik radova'' 2006.

Povodom Svetskog dana porodice, Centar za socijalni rad Kikinda ukazuje na značaj porodice u procesu razvoja ličnosti. Iako najveći broj dece odrasta u okruženju svojih roditelja i članova porodice, ima dece koja sticajem mnogih životnih okolnosti privremeno, a neka i trajno ostaju bez roditeljske brige i staranja, budu žrtve nasilja u porodici, zanemarivanja i zlostavljanja. Nažalost, neka deca nemaju zdravu prirodnu porodicu i porodično okruženje, zbog čega je potrebno stvoriti najoptimalnije uslove za njihov dalji razvoj. U tome je snaga hraniteljstva. Briga o deci bez roditeljskog staranja jedan je od najsloženijih zadataka socijalne zaštite. Hraniteljstvo, kao mera zaštite dece koja su ostala bez adekvatnog roditeljskog staranja, podrazumeva poštovanje prava deteta i obezbeđivanje optimalnog razvoja potencijala deteta. Deci bez roditeljskog staranja je potrebna kontinuirana podrška i pomoć u daljem životu.

U opštini Kikinda postoji razvijena svest o značaju razvoja hraniteljstva po meri deteta i u skladu sa razvojnim potrebama i specifičnostima dece koja se nalaze na porodičnom smeštaju. Na evidenciji Centra za socijalni rad Kikinda aktuelno na smeštaju u hraniteljskim porodicama nalazi se 84 dece i mladih, a aktivno je više od 50 hraniteljskih porodica.

Centar za socijalni rad osnažuje porodice koje se nalaze u riziku od izmeštanja dece, podižući kapacitete roditelja u vršenju roditeljske funkcije i na taj način doprinosi sprečavanju razdvajanja roditelja i dece. Takođe i pruža podršku prirodnim porodicama da se steknu adekvatni uslovi za povratak dece u porodice.

Briga o porodici je zadatak svih nas, i pojedinaca i institucija, sistema i društva u celini bez obzira da li je ta porodica jednoroditeljska, potpuna, nepotpuna, hraniteljska, usvojiteljska, porodica čiji su članovi sa smetnjama u razvoju, funkcionlana ili disfunkcionalna... Iz porodice potičemo, u porodicu se vraćamo, porodicu stvaramo.

Centar za socijalni rad Kikinda

A