Delatnost centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad obavlja delatnost socijalne i porodično-pravne zaštite.Zakoni koji se primenjuju u radu su: Zakon o socijalnoj zaštiti, Porodični zakon, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela, Zakono o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakon o opštem upravnom postupku i Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Kikinda.

Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu.

Prava na socijalnu zaštitu obezbeđuju se pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom. Usluge socijalne zaštite su aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti,kao i stvaranje mogućnosti da samostalno žive u društvu. Grupe usluga socijalne zaštite prema Zakonu su sledeće: usluga procene i planiranja, dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalan život, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i usluge smeštaja. Pravo na različite vrste materijalne podrške ostvaruje se radi obezbeđenja egzistencijalnog minimuma i podrške socijalnoj uključenosti korisnika.Materijalnu podršku u skladu sa Zakonom korisnik ostvaruje putem novčane socijalne pomoći, dodatka za negu i pomoć drugog lica, uvećanog dodatka za negu i pomoć drugog lica, pomoći za osposobljavanje za rad, jednokratne novčane pomoći, pomoći u naturi i drugim vrstama materijalne podrške.

Prava korisnika po ovom zakonu su: pravo na informacije, pravo na učešće u donošenju odluka, pravo na slobodan izbor usluga, pravo na poverljivost podataka, pravo na privatnost i pravo na pritužbu.

Iz budžeta Republike Srbije finansiraju se sledeće usluge:
1. Pravo na novčanu socijalnu pomoć
2. Pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica
3. Pravo na posebnu novčanu nadoknadu
4. Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad
5. Usluge porodičnog smeštaja
6. Usluge savetovanja i obuke hranitelja i usvojitelja
7. Usluge domskog smeštaja
8. Usluge stanovanja uz podršku osoba sa invalididtetom u jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka
9. Usluge smeštaja za žrtve trgovine ljudima
10. Pravo na jednokratnu pomoć u slučajevioma ugroženosti većeg broja građana

Iz budžeta jedinice lokalne samouprave finansiraju se:
1. Dnevne usluge u zajednici
2. Usluge podrške za samostalan život
3. Usluge stanovanja uz podršku osoba sa invalididtetom u jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti iznad republičkog proseka
4. Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge
5. Ostale usluge u skladu sa potrebama lokalne samouprave
6. Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći
7. Programi rada ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave
8. Programi unapređenja socijalne zaštite u jedinici lokalne samouprave
9. Inovacione usluge

Prema Porodičnom zakonu Centar za socijalni rad ima sledeće zadatke:
• zaštita dece iz porodica sa poremećenim odnosima
• zaštita dece bez roditeljskog staranja
• zaštita dece i omladine sa poremećajima u ponašanju
• zaštita dece i omladine ometene u psiho – fizičkom razvoju
• stručni rad sa maloletnim licima koja stupaju u brak
• zaštita odraslih i starih lica.

Odlukom o socijalnoj zaštiti opštine Kikinda utvrđuje se obim, uslovi i načini ostvarivanja usluga socijalne zaštite i prava na materijalnu podršku i druge oblike materijalne pomoći, koje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti obezbeđuje opština Kikinda. Usluge koje su utvrđene Odlukom su:

• Dnevne usluge u zajednici
• Usluge smeštaja
• Savetodavno.teraijske i druge usluge

Materijalna podrška i drugi oblici materijalne pomoći utvrđeni Odlukom su:
• Jednokratna pomoć
• Izuzetna novčana pomoć
• Troškovi sahrane
• Oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu
• Narodna kuhinja
A